Systemy sprzedaży


Temat:

Kasy fiskalne - konfiguracja w programie PC-Market

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

PC-Market 7, Instrukcje, Kasy

Streszczenie:

Konfiguracja popularnych kas fiskalnych w programie PC-Market - baza towarowa, PLU, konfiguracja ustawień kasy, eksport bazy towarowej do kas, import sprzedaży z kas, komunikacja Off-line i On-line oraz Serwer kasowy, krótkie opisy do poszczególnych kas

Kasy fiskalne - konfiguracja w programie PC-Market


----------Baza towarowa----------

Kasy fiskalne pozwalają zaprogramować nazwę towaru o określonej długości (ilości znaków). Kasy wymagają też aby nazwy były unikalne. Dodatkowo należy sprawdzać w instrukcji obsługi kas, których znaków nie można używać w nazwach towarów. Przed pierwszym eksportem bazy towarowej do kas należy więc sprawdzić i ewentualnie poprawić bazę towarową pod względem długości nazwy skróconej towarów (na kasy jest wysyłana nazwa skrócona z kartoteki towaru, w większości przypadków sterownik eksportując towary także dodatkowo obcina nazwę do określonej długości). Przed wprowadzaniem towarów do bazy należy ustawić preferowaną długość nazwy towarów w menu Kontrola/Konfiguracja/Nazwy skrócone towarów.Zgodnie z tym ustawieniem PC-Market będzie "pilnował" żeby nie przekroczyć dozwolonej długości. Jeśli już mamy bazę towarową ze zbyt długimi nazwami możemy je poprawić ręcznie lub skorzystać z operacji serwisowej Kontrola/Operacje serwisowe/Naprawa nazw skróconych.Przed ustawieniem parametrów nazw skróconych należy sprawdzić w instrukcji kasy jakie ma ograniczenia dotyczące długości nazwy i znaków których nie należy używać w nazwach towarów.

----------PLU (numer towaru na kasie)----------

Numer PLU przypisany w bazie programu dla wielu kas np. Elzab, Posnet, Datecs, Innova.... jest numerem towaru przydzielanym podczas programowania towaru na kasie.

Uwaga!!! W przypadku tych kas PLU przydzielane towarom nie może przekroczyć pojemności towarowej kasy. W przypadku przypisania wyższego PLU, towar nie zostanie zaprogramowany na kasie. PC-Market przydziela PLU automatycznie przy pierwszym eksporcie towarów na kasę zapisując powiązania w tabeli "kastow". PLU przydzielone dla towarów może się różnić pomiędzy kasami zwłaszcza gdy kasy były programowane w różnym czasie. Druga opcja to możliwość "wymuszenia" przydzielenia konkretnego numeru PLU dla danego towaru podczas pierwszego eksportu bazy towarowej, przez wprowadzenie konkretnych numerów w kartotece towarów w polu "Preferowany numer na kasie".

Uwaga!!! Jeśli numer PLU był już wcześniej zajęty (zapisany w tabeli kastow dla innego towaru), towarowi zostanie automatycznie
przydzielony inny kolejny wolny numer PLU.

W konfiguracji programu znajdują się dwa parametry związane z przydzielaniem PLU towarom w bazie które możemy wykorzystać.Automatyczne pref. PLU dla nowych towarów - jeśli ustawimy TAK podczas zakładania nowych towarów do pola "Preferowany numer na kasie" zostanie automatycznie wprowadzone ID towaru --- wykorzystanie opcji nie jest zalecane jeśli nie ma konkretnego przemyślanego powodu.
Przydzielanie PLU przy transmisji od numeru - program podczas pierwszego eksportu na kasę będzie przydzielał towarom numer PLU od wprowadzonej tutaj wartości wzwyż. Opcja pozwala na zabezpieczenie puli numerów PLU, które chcemy nadawać jako Preferowany numer na kasie w późniejszym czasie, wybranym nowym towarom. Żeby zmienić (przenumerować ponownie) przypisanie PLU dla towarów już zaprogramowanych w bazie i na kasie, można uruchomić operację serwisową "Czyszczenie nadanych PLU i flag eksportu", ewentualnie także operację "Czyszczenie preferowanych PLU" jeśli też chcemy je usunąć z kartotek towarów i uruchomić ponowny eksport całej bazy towarowej na kasy (zmiana listy towarowej).

!!!Uwaga Należy wcześniej wykonać import sprzedaży z kasy i raporty dobowe, ponieważ skasujemy powiązania PLU pomiędzy towarami na kasie, a towarami w bazie programu, co spowoduje problem z importem niepobranej jeszcze sprzedaży.

----------Dodanie kasy do listy urządzeń, konfiguracja ustawień----------

Kasę dodajemy w programie w menu "Kontrola/Obsługa kas, wag, sprawdzarek/Konfiguracja/Lista urządzeń" (w PC-Market Lite "Obsługa kas/konfiguracja/Lista urządzeń"). Na liście jest max. ilość stanowisk kasowych jaka została zakupiona z programem.


Dla każdej z kas należy ustawić:
Sterownik dla konkretnego typu kasy--- wybieramy w polu Typ urządzenia (sterownik)
Numer - należy ustawić zgodnie z ustawionym numerem na kasie
Komunikacja ze stanowiska - nazwa stanowiska PC-Market z którego będzie obsługiwana kasa
Tą kasę będzie obsługiwał tylko PC-Market o podanej nazwie\numerze stanowiska lub serwer kasowy
zainstalowany na stanowisku o podanej nazwie\numerze.

Stanowisko
W przypadku instalacji sieciowych każde stanowisko komputerowe musi mieć inną nazwę lub numer. Nazwę stanowiska
ustawiamy w menu Kontrola/Obsługa kas,wag.../Konfiguracja/Konfiguracja stanowiska.Nazwa kasy jest dowolna. Ułatwia obsłudze identyfikację urządzenia.

F5 Asortymenty
Przydzielamy asortymenty towarów które chcemy eksportować na kasę
F6 Parametry
Większość głównych parametrów komunikacji z kasą.
F7 Inne ustawienia
Jedną z najważniejszych parametrów pod tym menu jest konfiguracja kolejności stawek podatku VAT .
Lista stawek musi być ustawiona identycznie (wartości,kolejność) jak na kasie fiskalnej.Pod tym menu można także uruchomić test komunikacji z urządzeniem.
Po skonfigurowaniu należy zapisać wprowadzone parametry F2 Zapisz

----------Konfiguracja parametrów wspólnych----------
Oprócz konfiguracji kasy w liście urządzeń najczęściej należy dodatkowo skonfigurować parametry wspólne dla danej grupy kas (niezależnie od przypisanego stanowiska) w menu Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Konfiguracja/Parametry urządzeń
Menu otwiera okno konfiguracji parametrów programu PC-Market (to samo, co w menu Kontrola/Konfiguracja/Parametry) na zakładce Urządzenia.----------Eksport bazy towarowej do kas------------

Eksport bazy towarowej na kasy wykonujemy z poziomu menu Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Eksport danych. Należy zaznaczyć kasy na które chcemy wysłać towary. Pierwszy eksport przygotowanej bazy towarowej należy wykonać wybierając rodzaj transmisji "zmiana listy towarowej".Parametr "Rodzaj transmisji" jest bardzo ważny przy transmisji towarów na kasę.

Zmiana listy towarów - ogólnie polega na wymianie towarów na kasie, zalecana przy pierwszym lub ponownym programowaniu całej bazy towarowej

Aktualizacja - otwarta zmiana fiskalna - w tym trybie zostaną przesłane tylko zmiany i nowe towary dodane do wysłanie na kasę. Eksport towarów w tym trybie może być wykonywany przy otwartej zmianie fiskalnej.
Ten tryb eksportu jest także uruchamiany przy standardowej komunikacji on-line przez serwer kasowy.

Aktualizacja - zamknięta zmiana fiskalna - poza zmianami cen i nowymi towarami
na kasę zostaną wysłane również rozkazy usunięcia towarów i pełne aktualizacje (np. zmiany
nazwy ,vat, precyzji, i pozostałe ewentualne zmiany w kartotece towarów powodujące
zmianę ich parametrów na kasie). Przed wykonaniem eksportu należy wykonać importy sprzedaży
i raporty dobowe.

------------Import sprzedaży z kas------------------

Import sprzedaży z kas wykonujemy z poziomu menu Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Import sprzedaży z kas. Należy zaznaczyć kasy z których chcemy importować sprzedaż. Uwaga!!! Należy zapoznać się z opcjami dostępnymi przy imporcie z konkretnego modelu kasy. Parametrów importu nie należy zmieniać w ciągu dnia przy otwartej zmianie, zwłaszcza parametru decydującego czy dokument sprzedaży zostanie utworzony na podstawie danych z bufora czy też z liczników kasy.

Jeśli komunikacja odbywa się on-line przez serwer kasowy nie jest konieczne uruchamianie importu przez obsługę, ponieważ zajmuje się tym na bieżąco serwer kasowy. Zalecane jest jednak ustawienie i zapisanie domyślnych parametrów importu w menu "Import sprzedaży z kas" identycznie jak w ustawieniach importu dla komunikacji on-line w menu ../Ustawienia on-line/Okresowy import sprzedaży. Wyeliminuje to przypadkowe pomyłki polegające na uruchomieniu importu na innych ustawieniach , w przypadku konieczności
uruchomienia importu "ręcznie".-----------------Komunikacja Off-line, On-line, Serwer kasowy----------------------

PC-Market w standardowej konfiguracji obsługuje kasy samodzielnie w trybie off-line. Jakakolwiek komunikacja z kasami odbywa się na życzenie użytkownika. W trakcie komunikacji nie można wykonywać żadnych innych operacji w programie. Komunikację z kasą można uruchomić jedynie na stanowisku do którego jest podłączona i przypisana w konfiguracji (nazwa/numer stanowiska).


SERWER KASOWY (SRV_UZ.exe)
Dodatkowy moduł "Serwer Kasowy" pozwala na obsługę urządzeń (tych które mogą być w ten sposób obsługiwane) w trybie off-linie (ale z każdego stanowiska)lub w pełnym on-line. Serwer kasowy zajmuje się całą komunikacją i pracuje "w tle" (podczas pracy praktycznie nie jest widoczny). Zlecenie komunikacji można wysłać z dowolnego stanowiska.
Włączenie obsługi kas przez serwer kasowy wymaga przestawienia parametru "Serwer kasowy obsługuje"Aby serwer kasowy obsługiwał kasy w pełnym trybie on-line należy dodatkowo "przypisać" urządzenia w menu Kontrola/Obsługa kas, wag.../Ustawienia online/Okresowy eksport danych i Okresowy import sprzedaży. Należy zaznaczyć kasy na liście, ustawić odpowiednio dla konkretnego modelu kasy parametry i zapisać konfigurację F2.
Po zapisaniu ustawień i uruchomieniu serwera podstawowa komunikacja (import sprzedaży, aktualizacja cen i eksport nowych towarów) z kasami będzie
odbywać się bez ingerencji obsługi

Import on-lineEksport on-line(obsługuje tylko tryb aktualizacja-otwarta zmiana)Serwer kasowy można uruchomić na jednym lub kilku stanowiskach. Należy pamiętać aby każde stanowisko w systemie miało inną nazwę.


Opisy do poszczególnych kas


KASYSTEROWNIK W PROGRAMIE PC-MARKETOPISY
Elzab (większość modeli, oprócz opisanych w kolejnym punkcie)Elzab ECR Opis parametrów komunikacji Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\2. Data', Document 'Kasy Elzab - parametry komunikacji'
Obsługa form płatności Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab Delta i Elzab Eco - obsługa form płatności'
Konfiguracja (eksport ) asortymentów Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab ECR - konfiguracja asortymentów'
Obsługa asortymentów akcyzowych Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab ECR - konfiguracja asortymentów akcyzowych'
Obsługa kodów ważonych Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab - obsługa kodów ważonych'
Obsługa czytnika kart rabatowych BONUS Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab Delta - obsługa czytnika kart rabatowych "Bonus"'
Import towarów z kasy do bazy PC-Market Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Import towarów do bazy PC-Marketa z kas Novitus, Elzab, Posnet'
Komunikacja przez multiplekser LAN-MUX4 Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab ECR - komunikacja przez multiplekser LAN-MUX4'
Komunikat błędu-"Towar oznaczony jako nowo zdefiniowany" Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab - błąd: "towar oznaczony jako nowo zdefiniowany"'
Elzab K10, Sigma, K10 online,Mini LT online, Jota onlineElzab ECR (protokół STX)Ogólny opis K10, Sigma, K10 online, Mini LT online Jota online Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '1. Dokumenty do publikacji', Document 'Kasa Elzab Sigma - opis parametrów konfiguracyjnych'
Novitus (większość modeli, także kasy online)Novitus ECR (bezpośrednio)
Zalecany zwłaszcza do kas z buforem paragonów
Opis parametrów komunikacji Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Kasy Novitus - parametry komunikacji'
Ogólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS-3000 - nowy bezpośredni sterownik kas ECR ksnovit.dll'
Opis nowego mechanizmu transakcyjności odczytu z bufora Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus - konfiguracja do pracy w trybie on-line i off-line'
Import zamówień Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'PS3000 i Soleo (FTP/RS-232 i TCP) - import zamówień'
Definicja formatu kart klienta (tylko nowa metoda) Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000, System - konfiguracja definicji kart rabatowych'
Import towarów z kasy do bazy PC-Market Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Import towarów do bazy PC-Marketa z kas Novitus, Elzab, Posnet'
Awaryjny import sprzedaży z pliku novitus.imp Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '6. Dokumenty do autoryzacji', Document 'Kasy Novitus (sterownik Novitus ECR (bezpośrednio) - awaryjny import sprzedaży na podstawie pliku novitus.imp'
Blokowanie możliwości udzielania rabatu na towarDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000 - blokowanie możliwości udzielenia rabatu na towar'
Novitus (większość modeli). Aktualnie w zalecane jest wykorzystanie sterownika Novitus ECR (bezpośrednio)Novitus Soleo, PS-3000 System, Fiesta i zgodneBlokowanie możliwości udzielania rabatu na towar Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000 - blokowanie możliwości udzielenia rabatu na towar'
Definicja formatu kart klienta Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000, System - konfiguracja definicji kart rabatowych'
Konfiguracja kasy do pracy w trybie on-line /off-line Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000 - konfiguracja kasy do pracy w trybie on-line/off-line'
Posnet Posnet Combo,NEONa kasach fiskalnych z buforem podczas instalacji należy włączyć bufor pozycji paragonowych na kasie (defaultowo jest wyłączony!!!)
następnie przypisać go jako domyślny do wybranego rodzaju połączenia PC.
Opis parametrów komunikacji Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Kasy Posnet - parametry komunikacji'
Ogólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Posnet Combo, Neo - konfiguracja'
Obsługa kodów ważonych Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Posnet Combo, NEO - obsługa kodów ważonych'
Obsługa kart stałego klienta Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Posnet NEO - obsługa kart stałego klienta'
Import towarów z kasy do bazy PC-Market Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Import towarów do bazy PC-Marketa z kas Novitus, Elzab, Posnet'
Combo,NEO -import zamówień Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Posnet Combo, NEO - import zamówień'
Awaryjny import sprzedaży z pliku combo.imp Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Kasy Posnet - awaryjny import sprzedaży na podstawie pliku combo.imp'
Awaryjny odzysk sprzedaży z logów komunikacji Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Posnet Neo - awaryjny odzysk sprzedaży z logów komunikacji'
Obsługa kas przez modem Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Novitus PS3000 i Posnet Combo - obsługa kasy przez modem'
Przywrócenie jednostek miar Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Przywrócenie jednostek miar w PC-Market'
Innova (Hit Plus, Presto)Innova Hit Plus,PrestoOgólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Innova HIT Plus / Presto - konfiguracja'
Sharp ER-A277PS,277P,237PSharp ER-A277PS,277P,237PSharp 277 - Ogólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 277 - konfiguracja kasy'
Sharp 277 - Programowanie kasy po Master Reset Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 277 - programowanie kasy po Master Reset'
Sharp ER-A445,455,457,495Sharp ER-A445,455,457,495Sharp 495,457- Obsługa kodów ważonych Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 495 i 457 - obsługa kodów ważonych (PC-Market 7)'
Sharp 457 - Obsługa kart stałego klienta Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 457 - obsługa kart stałego klienta'
Sharp 457- Konfiguracja do pracy on-line/off-line Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 457 - konfiguracja do pracy on-line/off-line'
Sharp 457 - Sprzedaż z rabatem Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 457 - kasa odsyła sprzedaż bez rabatu'
Sharp 457-Konfiguracja kasy po Master Reset Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'SHARP 457 - konfiguracja kasy po wykonaniu Master Resetu'
Sharp 457 komunikaty błędów związane z nową homologacją Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 457 - Komunikaty błędów związane z nową homologacją'
Problem w Sharp 495, 457: Przy imporcie schodzą ilości podzielone przez 1000Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 495, 457 - Przy imporcie schodzą ilości podzielone przez 1000'
Sharp ER-A285PSharp ER-A285POgólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Sharp 285 - konfiguracja i współpraca z PC-Market 7'
Datecs Maluch E.KO, Semi E.KO, Semi PlusDatecs Maluch E.KO/PLUS oraz Semi E.KO/PLUSOgólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '1. Dokumenty do publikacji', Document 'Kasy DATECS - Maluch E.KO, Semi E.KO, Semi Plus'
Datecs (Midi, MP-54, MP5...)Datecs (przez DatecsECR.dll)Ogólny opis Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Kasa Datecs Midi, MP-54, MP55, Maluch - konfiguracja urządzenia w programie PC-Market'

Awaryjny import z pliku kasa.imp Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Awaryjny import serwisowy z plików kasa.imp'. Dotyczy wszystkich modeli kas obsługiwanych w PC-Market