Systemy sprzedaży

Administrator danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Insoft sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasna 3 lok. A, 31-227 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000197667, NIP: 6770052651, e-mail: insoft@insoft.com.pl, tel. 12 415 23 72.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o współpracę oraz w związku z realizacją umowy o współpracę, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. b RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związania stron umową o współpracy, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy o współpracę i realizacją umowy o współpracy.